Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků


Informace ke sjednané dohodě Evropské komise a čínského ministerstva obchodu o dovozu T/O výrobků do EU

Na setkání přestavitelů obou stran v Šanghaji dne 10. 6. 2005 bylo dosaženo uzavření dohody, ve formě Memoranda o porozumění („Memorandum of Understandig“), jejímž obsahem jsou pravidla pro dovoz textilních a oděvních výrobků z Číny do EU pro období do roku 2008.
Snaha EU o využití příslušného safeguardového ustanovení dle Protokolu o přistoupení Číny do WTO (článku 242 Zprávy pracovní skupiny o přistoupení Číny do WTO) v rámci započatých konzultací s čínskou stranou vyústila v dohodu týkající se dovozu 10 kategorií T/O výrobků.
Dohoda je završením oboustranných snah o nalezení širšího a vyváženého řešení, které má umožnit přizpůsobení textilního průmyslu v EU i v rozvojových zemích současné situaci, přispět k větší předvídatelnosti budoucího vývoje dovozci a maloobchodníky a zachovat přitom pro Čínu výhody nezbytné liberalizace.

Obsah dohody
- Dohoda pokrývá 10 kategorií – 2, 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39, 115, u kterých došlo k výraznému nárůstu dovozu a u kterých je považována současná situace za vážnou.
- Dohodnuté úrovně nárůstu objemu dovozů (viz tabulka) pro roky 2005 – 2007 se pohybují mezi 8–12,5%. Tyto úrovně byly vypočteny na základě údajů, jejichž obsahem jsou i data za 2 až 3 měsíce roku 2005 (tj. období po odstranění kvót).

Kategorie

Jednotka

Zbytek roku 2005 (od 11. června)

2005

(celkem)

2006

2007

2 – bavlněné tkaniny

tuny

26,217

55,065

61,948

69,692

4 – trička

1000 ks

150,985

491,095

540,204

594,225

5 – svetry

1000 ks

68,974

181,549

199,704

219,674

6 – pánské kalhoty

1000 ks

104,045

316,430

348,072

382,880

7 – halenky

1000 ks

24,761

73,176

80,493

88,543

20 – ložní prádlo

tuny

6,451

14,040

15,795

17,770

26 – šaty

1000 ks

7,959

24,547

27,001

29,701

31 – podprsenky

1000 ks

96,086

205,174

225,692

248,261

39 – stolní, kuchyňské prádlo

tuny

5,521

10,977

12,349

13,892

115 – lněné nebo ramiové nitě

tuny

1,911

4,309

4,740

5,214


- Dojednaná omezení platí od 11. června 2005, avšak obě smluvní strany teprve učiní nutné kroky k zajištění administrativní a technické aplikace.
- Pro kategorie, které nejsou součástí dohody, se EU zavázala chovat zdrženlivě při možném využití restriktivních ustanovení Protokolu o přistoupení Číny do WTO.
- EU souhlasí s ukončením probíhajícího šetření týkajícího se vybraných kategorií.
- Obě strany budou i nadále připraveny k včasným diskusím týkajícím se jakýchkoli bodů dohody.


Význam dohody

- Použití příslušného speciálního safeguardového ustanovení dle Protokolu o přistoupení Číny do WTO by poskytlo řešení jen pro jednotlivé kategorie T/O výrobků, a to pouze do konce kalendářního roku. Dohoda umožňuje širší řešení, protože pokrývá současně 10 kategorií a objemy jejich dovozu během dalších 3 let.
- Dohoda dovoluje dovozcům i maloobchodníkům plánovat jejich obchody s čínskými partnery za podmínek maximální předvídatelnosti a minimálního narušení trhu.
- Dohoda umožní zachovat silný a konstruktivní obchodně-politický vztah mezi EU a Čínou a neuzavírá další vyhlídky na otevření čínského trhu pro evropské firmy. Je jasným signálem toho, že Čína bere své mezinárodní obchodní závazky vážně a - na druhé straně - že i EU respektuje právo Číny na výhody z liberalizace obchodu.
- Dohoda poskytuje delší časové období i pro adaptaci výrobců v rozvojových zemích, jejichž vývoz textilních výrobků do EU byl v počátku tohoto roku nahrazován přílivem dovozů z Číny.


Provádění dohody – informace pro dovozce

V současné době je připravováno příslušné nařízení Rady EU k provedení této dohody.
Uvedené Nařízení by mělo být publikováno koncem června a vstoupilo by v platnost třetím dnem od jeho publikace. Na základě dohody s čínskou stranou bude zaveden systém dvojí kontroly dovozu do EU což znamená, že příslušné orgány EU (Licenční správy) budou vydávat dovozní licence na základě žádosti doložené odpovídající vývozní autorizací vydanou příslušným orgánem Číny (a po prověření, zda je požadované množství stále k dispozici v rámci dohodnutého limitu).

Dovozy textilních a oděvních výrobků původem z Číny se budou řídit následujícími pravidly:

1. Dovoz výrobků nezahrnutých v Memorandu o porozumění (např. textilní a oděvní výrobky jiné než ty, které jsou obsaženy v deseti skupinách výrobků, pro které bylo dohodnuto množstevní omezení): režim nebude změněn (např. dovoz podléhající vydání dokumentu o jednoduchém sledování), avšak až do doby případného rozhodnutí přijatého v souladu s odst. 2a čl. 10a Nařízení Rady č. 3030/93, kterým by systém jednoduchého sledování byl přerušen.

2. Výrobky dovezené před vstupem tohoto Nařízení v platnost: stávající režim (např. jednoduché sledování) zůstane nezměněn.

3. Od vstupu tohoto Nařízení v platnost bude základní pravidlem (s výjimkou dle bodu (a) níže) pro výrobky zahrnuté v Memorandu o porozumění, že pro jejich dovoz bude požadováno předložení dovozní autorizace (licence). Vydání takovéto licence se bude řídit následujícími pravidly:
a) Zboží naložené před 11. červnem 2005: na toto zboží se nebudou vztahovat závěry Memoranda o porozumění nebo nějaké omezení, dovozní autorizace bude vydávána automaticky. Toto zboží může být též propuštěno do volného oběhu po předložení dokumentu o jednoduchém sledování, který mohl být vydán dříve.
b) Zboží naložené mezi 11. červnem a datem vstupu tohoto Nařízení v platnost: takovéto zboží bude možno dovézt na základě dovozní licence (autorizace), která bude vydávána automaticky bez omezení. Toto zboží však bude započítáno do množstevního limitu dohodnutého pro zbytek roku 2005.
c) Zboží naložené od vstupu tohoto Nařízení v platnost a před datem zavedení čínského systému vývozního licencování (přislíbeno 20. července): dovozy budou podléhat dovoznímu licencování (autorizacím) a budou započítávány do množstevních limitů. Vydání dovozní licence může být odmítnuto v případě, když v mezičase byl již vyčerpán dohodnutý množstevní limit(pozn.: tato možnost je považována za velmi nepravděpodobnou).
d) Zboží naložené od data zavedení čínského systému vývozního licencování: (přislíbeno 20. července): dovozní licence budou vydávány pouze po předložení platné vývozní licence a po prověření, zda je požadované množství stále k dispozici v rámci dohodnutého limitu.
Tyto zásady, jakmile budou potvrzeny připravovaným Nařízením, budou publikovány na internetových stránkách TARIC. Celní orgány budou vyžadovat buď dokument o jednoduchém sledování dovozu nebo dovozní licenci (autorizaci) v závislosti na datu naložení zboží podle nákladového listu. Licenční správy členských států budou vydávat odpovídající dovozní licence v souladu s výše uvedenými pravidly.

V pozdější fázi, ale ještě v červenci, Komise posoudí zda je nutno uvedená pravidla upravit nebo doplnit, zda licenční režim by bylo možno učinit flexibilnějším, a to i s ohledem k diskusím s čínskou stranou, které budou vedeny v rámci administrativní spolupráce při realizaci Memoranda o porozumění.

Informace k dohodě a jejímu provádění lze také nalézt na stránkách EK.
V případě potřeby doplňujících informací k dané problematice se obracejte na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to konkrétně na:
- příslušný vnitrostátní orgán - Licenční správu MPO v případě informací týkajících se licenčního řízení:
Eva Cettlová: tel: 224 907 656, fax: 224 221 561, e-mail: cettlova@mpo.cz
Lenka Šmídková: tel: 224 907 651, fax: 224 221 561, e-mail: smitkova@mpo.cz
- oddělení mimořádných obchodně politických opatření v případě obecných informací týkajících se legislativní úpravy:
Ing. Svatopluk Leitgeb – vedoucí oddělení, tel.: 224 062 199, e-mail: leitgeb@mpo.cz
Ing. Marie Ledlová, tel.: 224 062 480, e-mail: ledlova@mpo.cz
Ing. Václav Menda, tel.: 224 062 884, e-mail: menda@mpo.cz

Zdroj: MPO

Originál článku

Zpět


© 2004–2008 Jakub Marian