Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Prodej zboží

Vymezení pojmu prodej zboží, druhy prodeje, doklad o zakoupení zboží, obsah dokladu, reklamace vad zboží, záruční doby, odpovědnost za vady, vady odstranitelné, vady neodstranitelné, kde se reklamace uplatňuje, lhůta pro vyřízení reklamace.

 

Vymezení pojmu prodej zboží

Prodej v obchodě je službou, při níž se prodejce zavazuje odevzdat zákazníkovi do vlastnictví věci určené k prodeji, podle jeho výběru, a zákazník má povinnost věc zaplatit a převzít. Je však na zákazníkovi, jaký druh zboží si vybere, jaké značky, barvy, velikosti, kvality apod. Prodejem se rozumí uzavření kupní smlouvy, kdy dochází k nabytí vlastnického práva kupujícím k prodávané věci.

Před koupí je třeba získat objektivní informace a ujasnit si, co koupí sleduji (technická kvalita, ekonomická náročnost, cenová otázka, účel použití, ekologické zájmy atd.).

S prodejem v obchodě bývají spojeny i související a doplňkové činnosti. U nich je však třeba rozlišovat:

 1. Zda mají samostatnou povahu a obvykle se s prodejem věci neposkytují (např. odvoz koupeného zboží do bytu, střihová služba ap.). V tomto případě je nutné uzavřít dohodu o jejich poskytnutí.
 2. Zda jsou součástí prodeje (balení věci, informace o používání výrobku, bezplatné uvedení do provozu, bezplatná doprava ap.). V tomto případě jsou obsahem smlouvy o prodeji.

 

Druhy prodeje

 1. Prodej za hotové je nejrozšířenějším druhem prodeje
  • Kupující platí cenu buď přímo při uzavírání smlouvy o prodeji nebo bezprostředně po jejím uzavření, tj. zaplacení ceny je podmínkou vzniku smlouvy (např. samoobsluha), nebo je plněním povinnosti z již uzavřené smlouvy (pultový prodej).
   Cenou je peněžní částka sjednaná (oboustranně akceptovaná) při nákupu a prodeji zboží. Dohoda o ceně vznikne také tím, kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím.
  • Prodejem za hotové je i prodej, kdy se neužívá peněz jako zákonného platidla, ale jejich funkci plní různé jiné prostředky, zejména šeky (sporožirové šeky, kreditní karty, šeky peněžních ústavů u prodeje na půjčku ap.)
  • Prodejem za hotové je i prodej na dobírku, při němž si kupující zboží vybere přímo v prodejně nebo objedná podle katalogu a zboží je podnikatelským subjektem zasláno poštou.
 2. Prodej na úvěr
  • V tomto případě se cena stane splatnou až po uplynutí určité doby od uzavření smlouvy. Celý tento způsob prodeje se odvíjí od zákona č. 321/2001 Sb. [doc, 61 kB], o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru.
 3. Prodej na splátky
  • V tomto případě se prodejce s kupujícím dohodne na výši splátek a době jejich splatnosti. Dohodnout lze i tzv. ztrátu výhody splátek. Znamená to, že při nesplnění některé splátky může podnikatel žádat zaplacení ceny nebo jejího zbytku najednou.
   Při koupi požadujte objektivní a úplné informace o zboží. V případě, že prodejce neumí na dotazy odpovědět, zboží raději nekupujte. Každý druh zboží má svá specifika (obuv, textil, ostatní spotřební zboží), která je nutno při vlastním výběru a posuzování kvality brát v úvahu.
   Nechejte si řádně vysvětlit veškeré funkce dle návodu. Důsledně přezkoušejte kupovaný výrobek, a to v celém rozsahu funkcí a porovnejte s návodem k obsluze, který musí být v českém jazyce. Ověřte si, zda elektrický výrobek má značku shody. Záruční list nechte řádně vyplnit ve všech předepsaných údajích (berte na vědomí, na co se záruka nevztahuje). Seznamte se s podmínkami servisu.
   Uvědomte si, že reklamace vad se provádí u prodejce, příp. v určeném servisu, proto uvážlivě zvažujte nákup v místě vzdáleném od bydliště

 

Doklad o zakoupení zboží, poskytnutí služeb

Prodejce je povinen vystavit doklad o zakoupení zboží na požádání zákazníka. Tento doklad je nezastupitelný pro případné reklamační řízení, neboť prokazuje, že v dané provozovně došlo v konkrétní době a v příslušné ceně k zakoupení konkrétního výrobku nebo poskytnutí konkrétní služby.

V dokladu o zakoupení zboží by měly být následující obecné náležitosti:

 • předmět koupě nebo služby (o jaký konkrétní výrobek nebo službu se jedná);
 • datum koupě nebo poskytnutí služby;
 • identifikace prodejce (např. razítko prodejny nebo uvedení prodejce v hlavičce kupního dokladu).

U použitých (upravovaných) výrobků, zboží s vadou, nebo zboží s omezenými užitnými vlastnostmi, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny. V případě, že v dokladu o zakoupení zboží je uvedeno, že na výrobek je poskytnuta sleva z důvodu, že výrobek vykazuje konkrétní vady, příp. jsou omezeny jeho užitné vlastnosti, na tyto vady se nevztahuje záruka a nelze je reklamovat.

Doporučujeme požádat prodejce o vystavení takového dokladu, který bude splňovat veškeré předepsané náležitosti (vypsat druh zboží na vyhotovený doklad o platbě, uvést datum prodeje a doklad opatřit razítkem prodejce).

Doklady o zakoupení zboží, doklady o poskytnutí služby, včetně dalších dokladů vztahujících se k zakoupenému zboží nebo poskytnuté službě, je potřebné uschovávat po celou dobu záruky a pozáručního servisu. V případě ztráty uvedeného dokladu, je možno za průkazné doklady k uplatnění práva z odpovědnosti za vady u daného prodejce rovněž použít záruční list, který je řádně vyplněn potřebnými údaji (druh zboží, datum koupě, identifikace prodejce). Dalším možným dokladem je písemné svědecké prohlášení osoby, která byla při koupi přítomna. Prodejce může, ale nemusí toto prohlášení akceptovat. V takovém případě nezbývá spotřebiteli jiná možnost, než pokusit se uplatnit svá práva soudní cestou.

 

Reklamace vad zboží

Uplatněním reklamace se domáháme svých práv a můžeme se jich domoci jen tehdy, pokud reklamaci uplatníme včas, na správném místě a v souladu se stanovenými pravidly. Každá reklamace je svým způsobem osobitým případem.

 

Záruční doby
Reklamaci vad zboží nebo služeb je možné uplatnit pouze v záruční době. Záruční doby, mimo prodej potravinářského zboží, krmiv a zvířat, jsou příslušnými ustanoveními občanského zákona stanovena taxativně.

 • 24 měsíců u spotřebního zboží
 • 6 měsíců u zhotovení věci na zakázku
 • 3 roky u staveb
 • nejméně 18 měsíců u stavebních prací

Pro podporu prodeje poskytují někteří prodejci nebo poskytovatelé služeb dobrovolně prodlouženou záruku na celý výrobek nebo službu, či na jejich části.

 

Vady odstranitelné

V rámci reklamačního řízení se rozhoduje o tom, zda reklamace je oprávněná, či nikoliv a zda reklamované vady jsou odstranitelné nebo neodstranitelné. Práva kupujícího u vad odstranitelných jsou následující:

 • právo na odstranění vady
 • právo na výměnu věci nebo na výměnu součásti, týká—li se vada jen součásti věci
 • právo od kupní smlouvy odstoupit — jen pokud nelze věc řádně užívat pro opětovné vyskytnutí stejné vady po opravě (dvojnásobné) nebo pro větší počet vad

 

Vady neodstranitelné

Práva kupujícího u vad neodstranitelných, tzn. věc nelze opravit nebo opravitelná vada nebyla odstraněna ve lhůtě 30 dnů.

 • právo od smlouvy odstoupit
 • právo na výměnu věci
 • právo na přiměřenou slevu z ceny

 

U vad neodstranitelných rozhoduje pouze kupující jaké právo uplatní!

Vady reklamujte okamžitě po jejich vzniku, bez zbytečného odkladu (§599 občanského zákoníku — uplatnění vad). Požadujte sepsání reklamačního zápisu. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím, případně od uvedení věci do provozu v souladu se záručními podmínkami uvedenými v záručním listě. Reklamace se uplatňuje u prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo v servisní opravně, která je pro záruční opravy uvedena v záručním listě.. Reklamace se neuplatňují u dodavatele nebo výrobce, i když na ně prodejci odkazují!

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své organizační složce (prodejně, provozovně, ap.), v níž je přijetí možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb. Vždy před vstupem do reklamačního řízení si pořiďte fotokopie všech dokladů a písemností pro případné další řízení (kupní doklad, fakturu, záruční list, návod, poštovní podací lístky, dopisy s firmou ap.). Reklamaci doporučujeme neprovádět telefonicky, neboť nebudete mít doklad o příjmu reklamace prodejcem. Po vyřízení reklamace striktně vyžadujte po prodejci potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud reklamace není vyřízena, včetně opravy do 30 dnů od jejího podání (nebylo—li dohodnuto jinak), je reklamovaná vada posuzována za objektivně neodstranitelnou a kupujícímu vznikají nároky, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Uvedenou oblast řeší zejména §§622—627 občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.) a § 19 zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

 

Přílohy ke stažení: 321/2001 Sb. [doc, 63 kB]


Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Autor: Ing. Ivana Kocová
Pro www.textil.cz zpracovala: nikZpět


© 2004–2008 Jakub Marian