Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků

Publikováno: 4.9.2009

Autor: odbor 06200

Množstevní omezení a dvojí kontrola dovozu textilních a oděvních výrobků.

Legislativa

Základním právním předpisem pro uplatňování opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků je nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí.

V přílohách k nařízení Rady č. 3030/93 je uveden seznam výrobků, pro něž může být opatření při dovozu stanoveno (zahrnuje výrobky kapitol 50 až 63 kombinované nomenklatury Harmonizovaného systému celního sazebníku), je uveden seznam států vůči nimž je možno ustanovení tohoto nařízení použít. Nařízením Rady č. 3030/93, jsou stanoveny veškeré postupy při administraci množstevních limitů a také postupy pro přijímání ochranných opatření pro textilní a oděvní výrobky. Nařízením Rady č. 138/2003 pak byla doplněna specifická ustanovení pro přijímání opatření na dovoz výrobků původem z Číny v návaznosti na závazky přijaté při přijímání Číny za člena WTO. V dalších přílohách nařízení jsou uvedeny seznamy států zahrnutých v systému množstevních omezení, dvojí či jednoduché kontroly či množstevních omezení pro zpětný dovoz v rámci pasivního zušlechťovacího styku.

Konsolidovaný text nařízení Rady č. 3030/93 a nařízení Komise č. 1328/2008, kterým jsou změněny přílohy I, II, III, V, VII a VIII nařízení č. 3030/93 od 1. 1. 2009, jsou uvedeny v příloze.

Samostatným právním předpisem pro uplatňování opatření při dovozu textilních a oděvních výrobků je nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech pro dovoz textilních výrobků z některých třetích zemí, na něž se nevztahují bilaterální smlouvy, protokoly či jiné dohody nebo jiná zvláštní dovozní pravidla Společenství. Toto nařízení je obdobou nařízení Rady č. 3030/93 a jsou podle něho uplatňována opatření na dovozy textilních a oděvních výrobků v tzv. autonomním režimu.

Konsolidovaný text nařízení Rady č. 517/94, měnící nařízení Komise č. 1398/2007 a nařízení Komise č. 1402/2007, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2008, jsou uvedeny v příloze.


Opatření podle nařízení Rady č. 3030/93

K propuštění výrobků podléhajících množstevním limitům do volného oběhu ve Společenství se vyžaduje předložení dovozního povolení (autorizace) vydaného orgány členských států. Žádost o dovozní povolení musí být doložena originálem vývozní licence a certifikátem o původu zboží, které jsou vydávány příslušnými orgány dodavatelských zemí pro každou jednotlivou kategorii výrobků. Kompetentním orgánem, který vydává dovozní povolení, je Licenční správa MPO. Systém množstevních omezení je aplikován vůči Bělorusku.

Opatření v podobě systému dvojí kontroly (double—checking) dovozu vybraných textilních a oděvních výrobků formou automatických licencí bez množstevních omezení monitoruje vývoj dovozu. V tomto systému je možno dovážet na celní území EU určité výrobky pouze na základě dovozního dokumentu. Tento dovozní dokument vydávají kompetentní úřady jednotlivých zemí EU na základě žádosti dovozce, která musí být doložena originálem odpovídajícího vývozního dokumentu a certifikátu o původu zboží. Dovozní dokument je vydáván automaticky do pěti pracovních dnů po obdržení řádně doložené žádosti na jakékoli požadované množství a bez jakýchkoli poplatků. Tento systém byl od 1.1.2008 aplikován na dovoz vybraných kategorií textilních a oděvních výrobků původem z Číny. Ukončení jeho platnosti k 31.12.2008 bylo oznámeno v Úředním věstníku EU č. C316/17 dne 11.12.2008.

Opatření v podobě systému jednoduché kontroly obdobně jako systém dvojí kontroly monitoruje vývoj dovozu. V tomto případě je pro propuštění těchto výrobků do volného oběhu v EU nutné požádat na základě smlouvy, nákladního listu, potvrzení o akreditivu či jiného dokumentu na Licenční správě o dovozní licenci. Dovozní licence je vydávána automaticky do pěti pracovních dnů po obdržení řádně doložené žádosti na jakékoli požadované množství a bez jakýchkoli poplatků. Tento systém není v současné době aplikován.

EU také aplikuje množstevní omezení u dovozů výrobků vyplývajících z ujednání o pasivním zušlechťovacím styku (OPT). Tato ujednání jsou možná pouze s výrobci, kteří jsou ve Společenství zavedeni a jejichž cílem je podpora průmyslové aktivity v rámci Společenství. Výrobce musí předem získat oprávnění, jehož udělení podléhá splnění podmínek. Ročně lze v rámci OPT udělit dovozní povolení maximálně do výše 50 % hodnoty produkce ve Společenství. Pro rok 2008 jsou OPT kvóty přiděleny Bělorusku. Režim OPT je upraven v nařízení Rady (ES) č. 3036/94 ze dne 8. prosince 1994 o založení režimu pasivního zušlechťovacího styku použitelného na určité textilní a oděvní výrobky dovážené zpět do Společenství po zpracování nebo přepracování v určitých třetích zemích. Množstevní limity pro zpětný dovoz v režimu OPT jsou uvedeny v již zmíněném posledním platném znění příloh k nařízení Rady 3030/93.


Opatření podle nařízení Rady č. 517/94

Autonomním množstevním omezením podléhá v roce 2008dovoz některých textilních a oděvních výrobků původem ze Severní Korey, a to jak pro uvedení do volného oběhu, tak pro režim pasivního zušlechťovacího styku.

Nařízením Komise č. 1402/2007 ze dne 28. listopadu 2007, jsou pak stanovena pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2008 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

Rozdělení množstevních kvót probíhá podle chronologického pořadí, v němž jsou přijata Evropskou komisí oznámení od členských států o požadavcích na dovozní licence jednotlivých dovozců (tj. v režimu "first—come—first—served"). Komise oznámí zpětně své potvrzení, zda je požadované množství pro tento dovoz k dispozici.


Podávání žádostí o licence:

Kompetentním orgánem pro vydávání dovozních povolení v ČR je Licenční správa MPO.

Dovozce v České republice může podat jednu žádost o dovozní licenci pro každou kategorii výrobků a pro každou zemi původu zvlášť.

Dovozní licence (autorizace) budou vydávány bezplatně do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti o dovozní povolení spolu s originály ostatních požadovaných dokumentů.

Náležitosti žádosti o dovozní povolení jsou dány nařízením Rady č. 3030/93.

Formuláře žádostí jsou publikovány na internetových stránkách Licenční správy.

pro písemná podání:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

pro osobní podání:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Dittrichova 21

120 00 Praha 2

tel: (+420) 224 907 111

fax: (+420) 224 212 133

mailto:smidkova@mpo.cz


Kontakty:

V případě potřeby doplňujících informací k dané problematice se obracejte na Ministerstvo průmyslu a obchodu, konkrétně na:

  • příslušný vnitrostátní orgán — Licenční správu MPO — v případě informací týkajících se licenčního řízení:

Bc. Lenka Šmídková, tel: 224 907 651, fax: 224 212 133, mailto:smidkova@mpo.cz

  • Oddělení ochranných opatření obchodu — v případě obecných informací týkajících se legislativní úpravy:

Bc. Eva Zakševická, tel: 224 852 805, fax: 224 221 560, mailto:zaksevicka@mpo.cz


Internetové odkazy

DG Trade— informace Generálního ředitelství pro obchod — nástroje na ochranu obchodu (anglicky)

DG Trade — textilní odvětví(anglicky)

DG Enterprise — textilní odvětví (anglicky)

EUROPA — Portál Evropské unie

Úřední věstník EU

TARIC — celní sazby, kvóty a další pravidla pro dovoz konkrétních výrobků (vyhledávání podle celní nomenklatury, popisu, země)

SIGL — kvóty na textilní, oděvní, obuvní a ocelářské výrobky a jejich čerpání


Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 4.9.2009, [online]. Available from www: <http://www.mpo.cz/dokument19072.html>


Pro www.textil.cz zpracovala: nikZpět


© 2004–2008 Jakub Marian