Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu

Licenční řízení - dovoz některých vybraných textilních a oděvních výrobků - na základě dvoustranných ujednání nebo autonomních opatření

Publikováno na www.mpo.cz: 30.12.2009

Autor: odbor 07400

Licenční řízení na základě dvoustranných ujednání nebo autonomních opatření

 • Zjištění, zda dovoz požadovaných výrobků podléhá množstevnímu omezení či sledování. Podle čísla kombinované nomenklatury zvolte:        TARIC KÓD

Přehled textilních kategorií včetně čísel celní nomenklatury [doc, 159 kB]


Dovozní povolení může vydat kterýkoliv pověřený orgán jednotlivých členských států EU.

Písemné žádosti o dovozní povolení výše uvedených výrobků se v České republice zasílají nebo předkládají Licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost může být též doručena faxem, telexem či všemi ostatními prostředky přenosu počítačových dat. Pokud však do tří pracovních dnů po takovémto doručení žádosti žadatel nepodá originál vyhotovení téže žádosti, k žádosti se nepřihlíží a žádost se nevyřizuje. Podá—li žadatel originál žádosti do tří pracovních dnů, je datem podání v tomto případě datum evidence faxu, telexu nebo přenosu dat.

Udělená dovozní povolení se zasílají na sídlo firmy na doručenku. Na základě požadavku mohou být vydány osobně a to buď statutárnímu orgánu firmy po předložení dokladu potvrzujícího totožnost příjemce, nebo zmocněnci po předložení plné moci udělené statutárním orgánem. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis zmocněnce.

Dovozní povolení se udělují bezplatně.

Dovozní povolení nesmí být držitelem, na jehož jméno bylo povolení vystaveno, za úplatu nebo bezplatně přenecháno nebo převáděno.

Dovozní povolení musí být vráceno nejpozději do 10 pracovních dnů po uplynutí doby platnosti v případě, že nebylo celé nebo zčásti využito.­­­­­­­­­­­­­


1) TEXTILNÍ VÝROBKY, JEJICHŽ DOVOZ JE MNOŽSTEVNĚ OMEZEN — na základě dvoustranných ujednání

Tento systém není v současné době uplatňován.

Legislativně je stanoveno:

Nařízení Komise (EU) č. 1260/2009 [pdf, 893 kB] ze dne 18. prosince 2009, kterým se mění přílohy I, II, IV a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemích, na které se nevztahují dvoustranné dohod, protokoly nebo jiná ujednání zvláštní pravidla dovozu Společenství

Informace pro dovozce :

Žádost o udělení dovozní licence se podává na každou kategorii a každou zemi původu zvlášť.

Formulář žádosti ke stažení:

Žádost o udělení licence na dovoz textilu v systému množstevních kvót [doc, 134 kB]

Vysvětlivky k žádosti o udělení licence na dovoz textilu v systému množstevních kvót [doc, 23 kB]

Lhůta k rozhodnutí

Pokud Komise potvrdí dostupnost množství žádaného v rámci příslušného kvótového limitu, a žadatel předloží všechny požadované dokumenty, LS MPO vydá povolení nejpozději do pěti pracovních dnů, počínaje dnem obdržení potvrzení od Komise.

Platnost dovozní licence

 • dovozní licence platí na celém celním území Evropského společenství

Vrácení dovozní licence

Držitel dovozní licence musí tuto licenci vrátit v případě, že odpovídající vývozní licence byla stažena nebo zrušena příslušným orgánem dodavatelské země.

Doklady k žádosti

 •   originál vývozní licence, vydaný příslušným orgánem země původu
 • osvědčení o původu zboží

 


VÝROBKY LIDOVÉ ŘEMESLNÉ VÝROBY A VÝROBKY ZHOTOVENÉ NA RUČNÍCH STAVECH

Množstevní limity se nevztahují na domácký průmysl a výrobky lidové řemeslné výroby vyjmenované v příloze VI a VIa nařízení Rady 3030/93, v platném znění, které jsou při dovozu doprovázeny osvědčením, vydaným příslušnými orgány země původu a které splňují ostatní podmínky, stanovené v uvedených přílohách.

Propuštění do volného oběhu se povoluje jen u textilních výrobků uvedených výše , které jsou kryty dovozní licencí vydanou příslušnými orgány členských států, pokud podobné strojem vyrobené výrobky podléhají množstevním limitům.

Dovozní licence se vydává automaticky do 5 pracovních dnů ode kde, kdy dovozce předložil osvědčení uvedené výše, vydané příslušnými orgány dodavatelské země.


2) TEXTILNÍ VÝROBKY JEJICHŽ DOVOZ PODLÉHÁ SYSTÉMU DVOJITÉ KONTROLY (DOUBLE—CHECKING) — na základě dvoustranných ujednání

Legislativně je stanoveno :

Nařízení Komise (ES) č. 1328/2008 [pdf, 148 kB] ze dne 22. prosince 2008, kterým se mění příloha I, II, III, V, VII a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí .

Opatření se týká pouze dovozu textilního zboží původem z UZBEKISTÁNU. Seznam kategorií výrobků je uveden v příloze II nařízení Komise (ES) č. 1328/2008.

 

Informace pro dovozce :

Žádost o udělení dovozní licence se podává na každou kategorii a každou zemi původu zvlášť.

Formulář žádosti ke stažení:

Žádost o udělení licence na dovoz textilu v systému DVOJITÉ KONTROLY [doc, 67 kB]

Vysv. k žádosti o udělení licence na dovoz textilu v systému DVOJITÉ KONTROLY [doc, 61 kB]

Lhůta k rozhodnutí

Pokud Komise potvrdí dostupnost množství žádaného v rámci příslušného kvótového limitu, a žadatel předloží všechny požadované dokumenty, LS MPO vydá povolení nejpozději do pěti pracovních dnů, počínaje dnem obdržení potvrzení od Komise.

K žádosti je třeba doložit:

 • originál vývozní licence dodavatelské země
 • osvědčení o původu výrobku

Platnost dovozní licence

Dovozní licence platí na celém celním území Evropského společenství.

3/ DOVOZ TEXTILU V SYSTÉMU PASIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU — na základě autonomních opatření

Legislativně je stanoveno :

Nařízení Komise (EU) č. 1260/2009 [pdf, 893 kB] ze dne 18. prosince 2009, kterým se mění přílohy I, II, IV a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství.

Opatření se týká pouze dovozu textilního zboží původem z BĚLORUSKA. Seznam kategorií výrobků je uveden v příloze VI nařízení Komise (EU) č. 1260/2009.Informace pro dovozce :

Žádost se může vztahovat pouze na jednu kategorii náhradních výrobků a na jednu určitou zemi.

Operacemi pasivního zušlechťovacího styku se rozumí operace spočívající ve zpracování nebo přepracování zboží dočasně vyvezeného ze Společenství ve třetí zemi s cílem jeho opětovného dovozu do Společenství ve formě náhradních výrobků. Náhradními výrobky se rozumí výsledné produkty z realizace zboží, které se podrobily zušlechťovacím operacím.

Formulář žádosti ke stažení

Žádost o předběžné povolení pro pasivní zušlechtění (textilie) [doc, 492 kB]

Lhůta k rozhodnutí

Pokud Komise potvrdí dostupnost množství žádaného v rámci příslušného kvótového limitu, a žadatel předloží všechny požadované dokumenty, LS MPO vydá povolení nejpozději do pěti pracovních dnů, počínaje dnem obdržení potvrzení od Komise.

K žádosti je třeba doložit

 • výpis z obchodního rejstříku nebo průkaz živnostenského oprávnění
 • smlouvu uzavřenou s podnikem odpovědným za provádění operací zpracování nebo přepracování ve třetí zemi
 • doklad o původu dočasně vyváženého zboží
 • prohlášení se závazkem, že žadatel předloží LS MPO dostatečnou dokumentaci nebo informace, které považuje LS MPO za nezbytné, zajistí jasnou identifikaci dočasně vyváženého zboží a navrátí předběžné povolení nejpozději do 15ti dnů po vypršení lhůty
 • pokud se žádost vztahuje na výrobky, které v dané třetí zemi podléhají určitým množstevním limitům, jde—li o režim pasivního zušlechtění, žadatel musí prohlásit, že nepodal a nepodá další žádost vztahující se na stejnou kategorii a třetí zemi příslušným orgánům jiného členského státu do té doby, dokud neobdrží rozhodnutí o své žádosti. Pokud po obdržení rozhodnutí pro kategorii a určitou třetí zemi podává další žádost pro stejné kvótované období, žadatel musí deklarovat své již získané rozhodnutí.

Zdroj: Odbor 07400 Licenční řízení - dovoz některých vybraných textilních a oděvních výrobků - na základě dvoustranných ujednání nebo autonomních opatření, Publikováno: 30.12.2009. Ministerstvo průmyslu a obchodu. http://www.mpo.cz/dokument7639.html (accessed April 14, 2010).

Pro www.textil.cz zpracovala: nik

 Zpět


© 2004–2008 Jakub Marian