Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 PROJEKT Virtuální informační servis TEXTIL


Zpět

Projekt Virtuální informační servis TEXTIL, jehož realizátorem je VÚB a.s., je realizován za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci podpory projektů výzkumu a vývoje.

a) Cíle projektu, věcné vymezení aktivity

Projekt navazuje na projekt LI 002013 Multifunkční knihovnické centrum orientované na informační servis pro aplikační výzkum a vývoj textilního a oděvního průmyslu ČR, v rámci programu ”Informační zdroje pro výzkum a vývoj ( LI), který uchazeč řešil od roku 2000. Řešení tohoto projektu bylo ukončeno k 31.12.2003.

Pro zachování kontinuity informačních zdrojů pro výzkumnou a vývojovou základnu textilního a oděvního průmyslu a navazujících oborů, zvýšení jejich kvality a dostupnosti jsou do "Virtuálního informačního servisu TEXTIL" zakomponovány také výsledovky řešení projektu TEXIS (identifikační kód LB 98-237), jehož řešitelem byl v letech 1998-2000 Výzkumný ústav bavlnářský a.s. Tento projekt byl realizován za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci podpory projektů výzkumu a vývoje.

Cílem projektu je zachování kontinuity informačních zdrojů pro výzkumnou a vývojovou základnu a dále zvýšit jejich kvalitu a dostupnost. Budovaný informační servis je oborově zaměřen pro aplikační výzkum a vývoj textilního a oděvního průmyslu a navazujících oborů. Z navazujících oborů jsou rozhodující textilní strojírenství a chemický průmysl. Uchazeč VÚB a.s. vychází z požadavků uživatelů informačního servisu na zachování jeho kontinuity a jeho další rozvoj.

Věcné vymezení aktivity

Oblast informačních zdrojů
V rámci řešení projektu jsou zakupována odborná zahraniční periodika, která jsou nutná pro potřeby výzkumu a vývoje. Předpokládá se také zpracování odborných studií a analýz, které mají širokou vypovídací schopnost pro více výzkumných týmů a zabývají se především perspektivními směry textilní a oděvní výroby. Zpřístupnění těchto odborných informací v rámci řešení projektu významně podpoří výzkum a vývoj v perspektivních segmentech textilní a oděvní výroby, kterými jsou především technické multifunkční textilie. Zvláštní kategorii tvoří smart textilie (inteligentní, chytré textilie), které pasivně nebo aktivně reagují na podněty vnitřní nebo vnější. Ve výzkumu, vývoji a následné výrobě smart textilií (inteligentní, chytré textilie) mnozí odborníci spatřují budoucnost textilního a oděvního průmyslu ve vyspělých zemích. Seznam zahraničních odborných informačních zdrojů naleznete zde.

Oblast SW,HW
V rámci řešení předkládaného projektu se předpokládá další rozvoj informačního servisu, který je založen na fulltextové technologii Verity a na vyšším využití specializovaného serveru Textil.cz, jehož majitelem a správcem je VÚB a.s.
Při řešení projektu "Multifunkční knihovnické centrum orientované na informační servis pro aplikační výzkum a vývoj textilního a oděvního průmyslu ČR" byly vytvořeny plnotextové odborné databáze a na jejich základě, s využitím softwaru Tovek Tools Profi Search Pack a odbornosti řešitelského kolektivu, byla zpracována řada situačních zpráv, studií, analýz a informačních periodik pro potřebu výzkumu a vývoje v textilním a oděvním průmyslu ČR. Zájem o výstupy z budovaného informačního systému současně dokládá zájem uživatelů o další rozvoj komplexního informačního servisu. Ten je založen na pořízení nutných primárních informačních zdrojů, na tvorbě nových informačních zdrojů pro výzkum a vývoj s využitím špičkového softwaru pro vyhledávání a analýzu informací a na fundovaném řešitelském kolektivu.
V rámci řešení předkládaného projektu se předpokládá Upgrade stávajícího softwaru Tovek Tools Profi Search Pack a dodávka modulů Query Editor a InfoRating Analyser, které firma Tovek s.r.o. dodává v balíku pod označením Tovek Tools Analyst Pack. Dále pak 10 dopňkových aplikací Find Personal.
Modul InfoRating Analyser umožní nacházet a znázorňovat souvislosti obsahu vyhledaných dokumentů vzhledem k souboru definovaných témat (kontext) a vytváření strukturovaných rešerší s křížovými referencemi.
Pomocí modulu Query Editor lze vytvářet velmi složité dotazy, umožňující vyhledávání informací o zvoleném tématu na základě znalosti experta.

Nově vyvinutý produkt Find Personal je založen také na fulltextové technologii Verity. Na rozdíl od produktu Tovek Tools je určen pro uživatele předkládaného projektu, pro efektivní vyhledávání rešerší a dalších informačních výstupů z předkládaného projektu.

Věcný princip aktivity
Zahraniční odborné informační zdroje nutné pro výzkum a vývoj v segmentu textil a oděvy nelze získat v rámci celoplošných elektronických multlicencí, ani jednotlivě v elektronické podobě. Proto je nutné pro další období zásadní informace převádět do elektronických plnotextových databází. Tím dále rozšiřovat a aktualizovat znalostní databáze pro výzkum a vývoj v textilním a oděvním průmyslu. S využitím softwaru Tovek Tools a na základě odbornosti řešitelského kolektivu zpracovávat pro potřebu uživatelů informačního servisu situační zprávy, analýzy, studie. Informační fondy budou zpřístupněny prostřednictvím souborného katalogu Národní knihovny ČR ( www.caslin.cz ), prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny ( www.vpk.cz ) Státní technické knihovny a také prostřednictvím specializovaného serveru Textil.cz.
Pro zrychlení a zkvalitnění přístupu k informacím VÚB a.s. bude poskytovat tématické i strukturované rešerše a další informační výstupy z předkládaného projektu uživatelům informačního servisu s využitím serveru Textil.cz, jehož je vlastníkem a správcem.
Pro individuální služby jednotlivým uživatelům informačního servisu zajistí zpracování požadovaných výstupů a jejich odeslání na konkrétní e-mailovou adresu konečného uživatele. V rámci pilotního ověření Výzkumný ústav bavlnářský a.s. nainstaluje u prvních 10 příjemců produkt Find Personal. Tento software umožní automatickou indexaci výstupů zaslaných na konkrétního uživatele informačního servisu a tedy i efektivní vyhledávání informací k určitému tématu, včetně vyhledávání podle již připravených dotazů a kategorií. Při větším množství výstupů z informačního servisu se výrazně zefektivní práce s informacemi a umožní uživateli nalezení relevantní informace v krátkém časovém úseku. Pro další uživatele informačního servisu nebude instalace produktu Find Personal hrazena v rámci řešení projektu.

b) Zdůvodnění potřebnosti aktivity a očekávané výsledky

Předmět řešení projektu vychází z požadavků uživatelů informačního servisu. VÚB a.s. již vyřešil v minulosti řadu projektů, zaměřených na výzkum a vývoj progresivních strojně textilních technologií. V současné době úspěšně řeší výzkumný projekt FF – P/049 Novaspin – vysokoprodukční spřádací stroj za finanční podpory MPO ČR a podílí se jako spoluřešitel na projektu FD - K2/68 – Výzkum a vývoj nového typu spřádací jednotky a její aplikace na stroji BD-D330, jehož řešitelem je Saurer Czech a.s. Požadavky na další zvýšení vypovídací schopnosti a racionálního přístupu ke kvalitním odborným a marketingovým informacím, nutných pro výzkum a vývoj v segmentu textilního a oděvního průmyslu, VÚB a.s. čerpal přímo jak z výzkumných týmů v rámci firmy, tak i z požadavků uživatelů informačního servisu, tj. z výzkumných a vývojových týmů tuzemských firem a dalších odborných institucí.
Odbor poradenství a informačních služeb VÚB a.s. zpracoval na základě požadavků uživatelů informačního servisu řadu různých informačních výstupů (např.: Bavlnářské a směsové příze bavlna/polyester, Trh filtračních textilií ČR ve vybraných odvětvích průmyslu ČR, Čínský trh v segmentu OE strojů, přízí, Surovinová základna textilního průmyslu v ČR a ve světě). Tímto se současně dokládá zájem uživatelské sféry o kvalitní odborné výstupy pro výzkum a vývoj.

Projekt je určený pro výzkumné ústavy, technické univerzity, odborné školy a vývojová pracoviště textilního a oděvního průmyslu, včetně vývojových pracovišť textilního strojírenství, chemického průmyslu. Výstupy z projektu budou využívat také státní orgány, především Ministerstvo průmyslu a obchodu, pro které realizátor projektu zajišťuje dlouhodobě informační servis. Dále centrální instituce a svazy, například Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, pro kterou VÚB a.s. také dlouhodobě poskytuje informační servis. V případě potřeby je možné využít výstupy z projektu také pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Řešení předkládaného projektu umožní zefektivnit přístup k posledním poznatkům vědy a techniky. Jejich analýza a vyhodnocení umožní perspektivní zaměření výzkumu a vývoje především v segmentu textilního průmyslu a textilního strojírenství, podnítí vývoj nových výrobků.

Konečným výsledkem projektu tedy bude rychlý transfer poznatků vědy a techniky uživatelům informačního servisu, a tím kontinuální vytváření podmínek ( z hlediska dostupnosti kvalitních odborných informací ) pro výzkum a vývoj vysoce sofistikovaných výrobků s vysokou přidanou hodnotou.Tímto řešením se dále zrychlí a finančně zefektivní dostupnost odborných informací, tak jak je tomu v podmínkách textilního a oděvního průmyslu např. ve Francii, Itálii nebo Německu.

c) Očekávaný přínos projektu pro realizátora

Realizátor předpokládá, že výstupy z projektu umožní další zkvalitnění výzkumných a vývojových prací ve vlastních výzkumných týmech. Kvalitní a rychlý transfer poznatků vědy a techniky se promítne do progresivních výstupů z výzkumných a vývojových prací na světové úrovni. Vývoj a realizace nové textilní technologie bezvřetenového předení ve Výzkumném ústavu bavlnářském v 70. a 80. letech 20. století znamenala skokovou změnu v produkci textilní výroby v celosvětovém rozsahu. Rychlý, kvalitní a dle potřeb výzkumných týmů zpracovaný a analyzovaný okruh informací se bude více podílet na progresivním vývoji a realizaci nové textilní technologie. Je reálný předpoklad, že ČR se dostane opět na špici světového vývoje textilních strojů v segmentu předení.( viz. řešené projekty za podpory MPO ČR )

d) Očekávané výsledky a výstupy, které budou určeny ke zveřejnění

VÚB a.s. předpokládá, že výstupy z projektu umožní další zkvalitnění výzkumných a vývojových prací ve firmách, institucích a školách, jejichž činnost směřuje především do oblasti textilního a oděvního průmyslu, ale i do navazujících odvětví, tj. především do textilního strojírenství a chemického průmyslu.
Výzkum a vývoj speciálních textilií, progresivních textilních technologií, vyžaduje interdisciplinární přístup k řešené problematice. Z tohoto důvodu budou výstupy z projektu určeny ke zveřejnění prostřednictvím souborného katalogu Národní knihovny ČR ( www.caslin.cz ), prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny ( www.vpk.cz ) Státní technické knihovny a prostřednictvím specializovaného serveru Textil.cz, jehož majitelem a správcem je VÚB a.s. Toto napojení umožní získat pro uživatele projektu poznatky a informace z dalších oborů a činností nutných při řešení výzkumu a vývoje.Na druhé straně umožňuje také specialistům z oborů mimo textilní a oděvní průmysl rychlý a efektivní přístup k poznatkům z oblasti textilního a oděvního výzkumu, výroby a trhu. Toto napojení informačního servisu VÚB a.s. na informační zdroje Národní knihovny a Státní technické knihovny vytváří přirozený synergický efekt pro výzkumná a vývojová pracoviště a školy z celé řady odvětví a oborů hospodářství ČR. Předpokládá se také vyšší využití možností specializovaného serveru Textil.cz, jako oborové informační brány, pro snadnější a rychlejší transfer poznatků vědy a techniky uživatelům předkládaného projektu a dalším výzkumným a vývojovým pracovištím a školám. Výstupy ke zveřejnění budou vždy v souladu s aktuálními zákony na ochranu autorského práva. S výstupy z projektu bude odborná veřejnost také seznamována v odborném tisku, pro získání účinné zpětné vazby ze strany stávajících či potenciálních uživatelů systému se předpokládá uspořádání odborných seminářů v průběhu řešení projektu a na závěr řešení projektu.
Zpět


© 2004–2008 Jakub Marian